Firma Eksa sp. z o.o. w roku 2020 została beneficjentem prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programu operacyjnego: Inteligentny Rozwój POIR 00.00.00, oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwie POIR 03.00.00, działania: Dotacje na kapitał obrotowy POIR 03.04.00, numer umowy: POIR.03.04.00-14-0590/20-00 na kwotę 53 016,03 zł.

• cele projektu- utrzymanie płynności finansowej firmy oraz stanu zatrudnienia na niezmienionym poziomie w okresie pandemii, terminowa płatność zobowiązań do dostawców,
• planowane efekty- stabilizacja pozycji rynkowej firmy, utrzymanie efektywnego kontaktu ze stałymi klientami firmy
• wartość Projektu- 53 016,03 zł