W odniesieniu do kabli i przewodów dostarczanych przez Eksa sp. z o.o. należy bezwzględnie przestrzegać zasad, standardów, norm, specyfikacji i dobrych praktyk w branży, które dotyczą  transportu, składowania , magazynowania, instalowania , badań, prób, sprawdzeń, procedur reklamacyjnych oraz eksploatacji.

Szczegółowe wymogi można znależć między innymi w następujących dokumentach:

  1. Norma SEP nr N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" wydaną przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP w Warszawie.
  2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część D Roboty instalacyjne elektryczne zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i średniego napięcia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
  3. Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych wydana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu.
  4. Polityka reklamacji Eksa sp. z o.o.
  5. Warunki reklamacji Eksa sp. z o.o.
  6. Formularz reklamacji Eksa sp. z o.o.
  7. Kabel na bębnie-postępowanie-transport i instalacja.pdf